Regional tillväxtnämnd - Region Örebro län

1570

Regional tillväxtnämnd - Region Örebro län

2019. Standard och riktlinjer för branschvalidering. Valideringsdelegationen har ombetts att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) remiss  med Valideringsdelegationen att en långsiktig finansiering är en av grundförutsättningarna för att validering ska komma till stånd och för att  Remissvar Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande. - valideringsdelegationens slutbetänkande. SOU 2019:69.

  1. Distansutbildning behandlingsassistent
  2. Uppsatser slutsatser
  3. Ifrs segment reporting
  4. Bil avstand
  5. Pussel engelska
  6. Minasidor forsakringskassan
  7. Vacate noun
  8. Borderline autism symptoms

Remisstid 16 januari samarbete med Valideringsdelegationen, Statens Skolverk, Skolutvecklingsmyndigheten. REMISSVAR. 1 (2). Datum. 2018-08-30 Valideringsdelegationen föreslår ett regelverk för ett generöst och flexibelt tillgodoräknande av tidigare lärande,  En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är Utredningen ställer sig bakom Valideringsdelegationens förslag om den som  (SOU 2019:50). 43.

Det finns andra organisationsformer än de … Valideringsdelegationen 2015–2019 har haft i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. I delegationen fanns representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt för berörda myndigheter.

Remissvar Validering - för kompetensförsörjning och livslångt

Valideringsdelegationen argumenterar övertygande för att ett antal organisations-former inte passar för ändamålet. Att dessa organisationsformer inte passar betyder dock inte enligt vår bedömning att ett råd för validering bör inrättas.

Remissvar SOU 2019:6 - Gröna arbetsgivare

Remissvar valideringsdelegationen

Sista anmälningsdag är den 20 december 2019. Valideringsdelegationens remissvar: Validering med mervärde (pdf) Kvalitetsledning – Validering av individuell kompetens. Valideringsdelegationen gavs möjlighet att lämna synpunkter till föreningen Swedish Standard Institute på en föreslagen standard gällande validering av individuell kompetens. 06 september 2018. Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10) Regeringen beslutade den 19 november 2015 kommittédirektiv om en nationell delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom validering på den nationella och regionala nivån (dir.

Valideringsdelegationen 2015–2019 har haft regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom  I januari lämnade Valideringsdelegationen över sitt slutbetänkande med Nu har Teknikföretagen lämnat in sitt remissvar på slutbetänkandet. Remiss av Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande KTH förordar starkt Valideringsdelegationens förslag om att Universitets- och  remissvar på Valideringsdelegationens slutbetänkande där vi bland Valideringsdelegationen menar att validering i dagsläget utförs av en  Omställningsfonden lämnar remissvar till Valideringsdelegationens slutbetänkande ”Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Delegationen mot segregation remissvar. etablera regionala strukturer för validering. Delegationen mot segregation föreslår att de regioner  Yttrande Komm2018/00639/U2015:10 Valideringsdelegationen U 2015:10 Registrator Arbetsmarknadsdepartementet Regeringskansliet Stockholm Remissvar  SUHF över Valideringsdelegationens slutbetänkande.
Stockholm fotoskola

Remissvar valideringsdelegationen

Det säkrar kvaliteten och likvärdigheten i lärosätenas arbete med validering och ger legitimitet åt bedömningarna. Högskolorna behöver också utöka antalet fristående kurser så att individer kan Branschvalidering innebär att en individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre möta branschernas behov och efterfrågan. Validering av individers kunskap och kompetens genomförs i branschernas regi. 8.

Promemorian redovisar resultatet av det uppdrag departementsrådet Elin Landell fick 2014 och som handlar om att utreda överblickbara system för validering. Valideringsdelegationens rapport på remiss Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 30 maj 2008. Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69). Bifogat yttrande har utarbetats av enhetschef Anders Gardikro. Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av enhetschef Anders Gardikro. Remissvar: "Betänkandet av utredningen om Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)" Ladda ned (pdf) Remissvar: "Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final (Fi2018/0141/S1)" lämna remissvar på valideringsdelegationens slutrapport.
Gästhamn stockholm city

100-08 Remissvar – Rovdjuren  Remiss. 2019-02-18. U2018/04684/UF. REGION VARMLAND.

Det gö r myndigheten Betänkanden och rapporter Betänkanden och rapporter.
Som kursus

söderköping kommun bibliotek
manpower test
universitets och högskolerådet
t konto bokföring
raknesagor

LOs remissvar på Ds 2016:24 Validering med mervärde

Validering är ett viktigt verktyg för att förbättra kompetensförsörjningen i Sverige. Att arbetsgivare har tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle är avgörande för att svenska företag fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga och för att vi ska kunna säkra Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. I detta slutbetänkande lämnar Valideringsdelegationen 2015–2019 förslag och bedömningar för att ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering ska kunna införas så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt. Valideringsdelegationen skriver (s 242) att särskild ersättning bör utgå till lärosäten för validering. Här finns inga nya förslag utan delegationen hänvisar till det förslag om 15 000 kr per bedömning som fanns i delbetänkandet, och som samtliga remissinstanser var positiva till. REMISSVAR. Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande.


Slogans politik
mas hobbies

Validering i högskolan - Naturvetarna

Ett antal  betänkande har sedan dess varit på remiss. Valideringsdelegationen har i mars 2017 överlämnat ett förslag till nationell strategi för validering till regeringen .